tướng đầu và số mệnh

Xem tướng đầu dự đoán số mệnh như thế nào

tuongdau

Trong xem bói tướng thuật cũng so sánh đầu người và động vật để đoán vận mệnh. Có sách chép: “Đầu vuông như đầu trâu