vận mệnh

Xem tướng hình thần dự đoán vận mệnh là như thế nào

khuonmat1

Thần và hình chỉ tinh thần, khí chất của con ngưòi. Tướng thuật cho rằng, tinh thần khí chất của con người có trong đục,